Διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία καλύπτει και την κοινότητα Πάνω Δευτεράς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Προς όλους τους κατοίκους

και ιδιοκτήτες γης στην

Κοινότητα Πάνω Δευτεράς,

Ημερομηνία: 28/02/2023

  • Φέρεται σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων ότι μετά από Εγκύκλιο Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία αφορά και την Κοινότητα μας. 
  • Σύμφωνα με την καθορισθείσα διαδικασία θα γίνει Παγκοινοτική Συγκέντρωση στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς στις 10/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 ώστε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους συνοδευόμενες από τα αναγκαία πιστοποιητικά (όπως τοπογραφικό σχέδιο, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας) οι οποίες οπωσδήποτε να είναι τεκμηριωμένες. Γραπτές εισηγήσεις ως περιγράφεται πιο πάνω μπορούν να υποβάλουν και ιδιοκτήτες γης που δεν μπορούν να παραστούν στην Παγκοινοτική Συγκέντρωση. Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να σταλούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο πριν τις 10/03/2023 ή να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης. Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση με το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα τις λάβει υπόψη αφού τις αξιολογήσει κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεών του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος». Εισηγήσεις που δεν είναι τεκμηριωμένες ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα δε θα λαμβάνονται υπόψη.
  • Σημειώνεται ότι τα ατομικά αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μόνο στην αρμόδια Τοπική Αρχή (Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς) καθότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν θα εξετάζει ατομικά αιτήματα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα «Ιππόδαμος» πολιτών παρά μόνο από την οικεία Τοπική Αρχή.

Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Δευτεράς