Μελλοντικά έργα

  • Σύστημα ύδρευσης. Προγραμματίζεται η αλλαγή του συστήματος διαχείρισης της κατανάλωσης νερού με νέο προηγμένης τεχνολογίας για καλύτερο συντονισμό και έλεγχο με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.
  • Χώροι πρασίνου. Εξωραϊσμός και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου.
  • Γραμμικό πάρκο Πεδιαίου. Δημιουργία γραμμικού πάρκου στον Πεδιαίο ποταμό. Το πάρκο αυτό θα είναι συνέχεια του πάρκου που αρχίζει από το Στρόβολο.
  • Πεζοδρόμηση δρόμων. Θα συνεχιστεί η πεζοδρόμηση δρόμων.