ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχολική Εφορεία Δευτεράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Δευτεράς δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

  • Μία θέση σχολικού βοηθού νηπιαγωγείου. Η πρόσληψη θα ισχύει για την σχολική χρονιά 2023-2024.

Ώρες εργασίας: 38 ώρες εβδομαδιαίως

Ακάθαρτος Ωριαίος Μισθός: €6,3044

Ακάθαρτος Μηνιαίος Μισθός: €1040,98

Προσόντα: Ο υποψήφιος θα πρέπει:

  1. Να είναι άνω των 18 ετών
  2. Κάτοχος Απολυτήριου Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικου Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
  3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα σε Βάρος Παιδιών (θα προσκομιστούν κατά την πρόσληψη).
  4. Πιστοποιητικό υγείας (θα προσκομιστεί κατά την πρόσληψη).

Καθήκοντα:

Βασική ευθύνη του σχολικού βοηθού είναι η τήρηση άψογης καθαριότητας στο νηπιαγωγείο, η επιτήρηση των παιδιών σε τακτή ώρα του ημερήσιου προγράμματος ή/και όταν αυτό απαιτείται και σε συνεννόηση με το νηπιαγωγό, η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ετοιμασία και οργάνωση των δραστηριοτήτων και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αναλυτικά τα καθήκοντα παρουσιάζονται στην συλλογική σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς και στην ιστοσελίδα των Κοινοτικών Συμβουλίων Δευτεράς για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Δευτεράς, Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ 14, 2460 Πάνω Δευτερά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/06/2023  και  ώρα 12:00μ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ